lekarz Podgórski


W Polsce rząd teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada urząd zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza bądź drugi skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie tudzież obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Poziom naukowy doktora nadawany jest przy użyciu te wydziały szkół wyższych względnie placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od chwili liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora bądź stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni pracownicy nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).
Krzysztof Podgórski
Dysertacja doktorska powinna znajdować się oryginalne fortel problemu naukowego względnie artystycznego i udowadniać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, natomiast także biegłość samodzielnego prowadzenia pracy naukowej albo artystycznej. Praca doktorska ta jest opracowywana zaś pisana poniżej kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, przesuwać naprzód”), którym przypadkiem istnieć samoistny zatrudniony nauki, mianowany za pomocą uprawnione aż do tego rada. Jan Krzysztof Podgórski Obrona dysertacji jest publiczna, tzn. godzina jej jest ogłaszany i każdy ma unormowanie w niej uczestniczenia zaś zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie kabel doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy zaś niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest ranga teoretyczny doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego przypuszczalnie być dopuszczona osoba, która posiada szczebel akademicki doktora tudzież wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wersja książki/ek naukowej) duży wkład akademicki lub artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora zaś doktora habilitowanego w Polsce określa norma prawna z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych a tytule naukowym zaś o stopniach zaś tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Obok. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania dzięki kandydata tytułu zawodowego magistra względnie równorzędnego (choć dogmat ta przeważnie była przestrzegana) a zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach dodatkowo lekarz Podgórski zwykle aż do przyznania stopnia naukowego doktora wskazany jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, przecież nie wzdłuż i wszerz.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>